• System gospodarczy

  System gospodarczy – jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności wytwarzania dóbr. W dzisiejszych czasach budowa...

 • Sprzedaż

  Według Ustawy o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towa...

 • Small business

  Przy zaliczaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej klasy brana jest pod uwagę liczba osób pracująca w nim. Czasami liczą się także wielkość rocznych obrotów, z...

 • Sektor publiczny

  Sektor publiczny – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową, własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób pra...

 • Sektor gospodarki

  Sektor gospodarki – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Wyróżnia się trzy sektory gospodarki: sektor pierwszy rol...

 • Przemyt

  Przemyt – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytoriu...

 • Planowane postarzanie produktu

  Planowane postarzanie produktu, także planowane ograniczenie trwałości produktu, zaplanowana żywotność produktu – strategia producenta, mająca na celu takie ...

 • Per capita

  Per capita – łacińskie wyrażenie przyimkowe oznaczające po polsku "dla każdej głowy”, w potocznym użyciu jako "na osobę”. Wyrażenie to jest powszechnie używa...

 • Partnerstwo publiczno-publiczne

  Partnerstwo publiczno-publiczne to partnerstwo pomiędzy administracją rządową lub inną władzą publiczna i innym ciałem np. organizacją non-profit w celu dost...

 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP – forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji in...

 • Nowa gospodarka

  Nowa gospodarka – gospodarka oparta na coraz większym udziale wiedzy i informacji, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności w rozwoju technologii informa...

 • Nisza rynkowa

  Nisza rynkowa – określenie oznaczające pewną część rynku, którego potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produ...

 • Mienie

  Mienie – termin oznaczający w zależności od kontekstu: w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy i zwierząt będących czyjąś własnością; w polskim języku prawnym – wł...

 • Kraje rozwinięte

  Nie ma powszechnie przyjętego kryterium uznania danego kraju za rozwinięty lub nie, ale głównymi wyznacznikami są PKB per capita oraz wskaźnik rozwoju społec...

 • Konflikt interesów

  Konflikt interesów – w ekonomii – wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych. Jest to zjawisko spowodowane współzawodnictwem o ograniczone zaso...

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

  Gospodarka o obiegu zamkniętym – regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii...

 • Gospodarka leśna

  Gospodarka leśna – gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksplo...

 • Gospodarka czasu rzeczywistego

  Gospodarka czasu rzeczywistego - model gospodarki, w którym wszelkie transakcje finansowe odbywają się w środowisku cyfrowym. Koncepcja opracowana i rozwijan...

 • Farmaceutyka

  Farmaceutyka – dział gospodarki zajmujący się lekami począwszy od ich projektowania poprzez produkcję aż do dystrybucji. Farmaceutyka zajmuje się m.in. takim...

 • Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – coroczne spotkania biznesowe sektora MŚP odbywające się w Katowicach. Organizatorem Kongresu jest Regi...

 • Europejski Kongres Gospodarczy

  Europejski Kongres Gospodarczy – cykliczne wydarzenie odbywające się w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polsk...

 • E-gospodarka

  E-gospodarka to wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci telein...

 • Broszura

  Broszura – wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie o treści informacyjnej, biznesowej lub propagandowej, adresowany do szerok...

 • Biznes

  Biznes – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie ...

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wią...

 • Gospodarka

  Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacj...

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacj...

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wią...

Biznes

Biznes – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. Etymologicznie słowo business wywodzi się z "busy” – zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym bycie ...

Bogactwo narodowe

Bogactwo narodowe – zasoby naturalne oraz zasoby majątkowe danego społeczeństwa. Obejmują one ziemię, wody, zasoby surowcowe oraz obiekty materialne będące w...

Branża

Branża – najmniejsza jednostka klasyfikacji gospodarczej. Według Słownika języka polskiego PWN jest to gałąź gospodarki handlu lub produkcji, która obejmuje ...

Broszura

Broszura – wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie o treści informacyjnej, biznesowej lub propagandowej, adresowany do szerok...

Działalność gospodarcza

W prawie Unii Europejskiej działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalności...

E-gospodarka

E-gospodarka to wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci telein...

EORI

EORI – jedna z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. "bez-papieroweg...

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy – cykliczne wydarzenie odbywające się w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polsk...

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – coroczne spotkania biznesowe sektora MŚP odbywające się w Katowicach. Organizatorem Kongresu jest Regi...

Farmaceutyka

Farmaceutyka – dział gospodarki zajmujący się lekami począwszy od ich projektowania poprzez produkcję aż do dystrybucji. Farmaceutyka zajmuje się m.in. takim...

Gazele Biznesu

Projekt realizowany jest przez dzienniki ekonomiczne należących do szwedzkiej grupy wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking przygotowuje dziennik "Puls Biznesu...

Gospodarka czasu rzeczywistego

Gospodarka czasu rzeczywistego - model gospodarki, w którym wszelkie transakcje finansowe odbywają się w środowisku cyfrowym. Koncepcja opracowana i rozwijan...

Gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa – ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją operacji pieniężnych, czyli: kontrola finansowa. gromadzenie środków pieniężny...

Gospodarka kwatermistrzowska

Gospodarka kwatermistrzowska: zarządzanie posiadanymi środkami materiałowymi lub pieniężnymi polegające na spełnianiu ogółu funkcji przez organy zarządzające...

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna – gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksplo...

Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy: przemysł, r...

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka o obiegu zamkniętym – regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii...

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, cz...

Gospodarka oparta na zasobach

Termin Gospodarka oparta na zasobach został zaproponowany przez Jacque’a Fresco dla określenia systemu, w którym dystrybucja dóbr i usług nie odbywa się przy...

Gospodarka rabunkowa

Gospodarka rabunkowa – intensywne działanie gospodarcze, na skutek którego następuje wyrządzenie niepowetowanych szkód w zasobach naturalnych danego terytori...

Gospodarka towarowa

Gospodarka towarowa – typ gospodarki, który charakteryzuje się tym, że producenci wytwarzają produkty na wymianę, czyli na sprzedaż. Zgodnie z marksistowską ...

Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna – sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i i...

Gospodarowanie

Gospodarowanie – to działalność ludzka, indywidualna i zbiorowa, która prowadzi do zaspokojenia potrzeb człowieka. Działalność ta polega na porównywaniu korz...

Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu uni...

Interes

Interes – zależność pomiędzy osobą a wynikiem jakiejś toczącej się sprawy, polegająca na korzyści, jaką ta osoba może odnieść przy odpowiednim rozstrzygnięci...

Journalistic excellence award

Journalistic excellence award – przyznawana od 1982 r. coroczna nagroda dla dziennikarzy, za najbardziej interesujące publikacje prasowe z zakresu gospodarki...

Komercjalizacja

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych przekształcanie przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego. Komercjalizacja w myśl Ustawy z dnia Progr...

Konflikt interesów

Konflikt interesów – w ekonomii – wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych. Jest to zjawisko spowodowane współzawodnictwem o ograniczone zaso...

Kraje rozwinięte

Nie ma powszechnie przyjętego kryterium uznania danego kraju za rozwinięty lub nie, ale głównymi wyznacznikami są PKB per capita oraz wskaźnik rozwoju społec...

Liberalizm instytucjonalny

Liberalizm instytucjonalny – przypisuje moc sprawczą w stosunkach międzynarodowych jednostce ludzkiej. John Locke nie zgadzał się z tym że władca ma nieogran...

Loss prevention

Loss prevention – metodyka polegająca na podejmowaniu efektywnych działań procesowych, które zmierzają do eliminowania przyczyn zjawisk niepożądanych, prowad...

Mienie

Mienie – termin oznaczający w zależności od kontekstu: w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy i zwierząt będących czyjąś własnością; w polskim języku prawnym – wł...

Model porównawczy sektora publicznego

Model Porównawczy Sektora Publicznego jest wykorzystywany przy realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego lub Koncesji na roboty budowla...

Model współpracy PPP

Model współpracy PPP – model współpracy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na roboty budowlane lub usługi określa stopień prywatnej kont...

Nisza rynkowa

Nisza rynkowa – określenie oznaczające pewną część rynku, którego potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produ...

Nowa gospodarka

Nowa gospodarka – gospodarka oparta na coraz większym udziale wiedzy i informacji, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności w rozwoju technologii informa...

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP – forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji in...

Partnerstwo publiczno-publiczne

Partnerstwo publiczno-publiczne to partnerstwo pomiędzy administracją rządową lub inną władzą publiczna i innym ciałem np. organizacją non-profit w celu dost...

Per capita

Per capita – łacińskie wyrażenie przyimkowe oznaczające po polsku "dla każdej głowy”, w potocznym użyciu jako "na osobę”. Wyrażenie to jest powszechnie używa...

Planowane postarzanie produktu

Planowane postarzanie produktu, także planowane ograniczenie trwałości produktu, zaplanowana żywotność produktu – strategia producenta, mająca na celu takie ...

Podatek węglowy

Podatek węglowy – podatek nakładany na paliwa, proporcjonalny do powstającej przy ich spalaniu emisji gazów cieplarnianych. Jego celem jest zawarcie w cenie ...

Popyt spekulacyjny

Popyt spekulacyjny – zjawisko występujące w ekonomii polegające na tym, że w momencie wzrostu ceny danego dobra popyt na to dobro również rośnie, gdyż konsum...

Przemyt

Przemyt – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytoriu...

Rada Inwestorów w Afryce

Rada Inwestorów w Afryce - platforma lobbystyczna powstała z inicjatywy Jana Kulczyka w 2014, pełniąca rolę platformy wymiany myśli oraz doświadczeń na rzecz...

Rezerwy gospodarcze

Rezerwy gospodarcze – rezerwy, które mają służyć głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb materiałowych, surowcowych i paliwowych gospodarki narodowej, a...

Sektor gospodarki

Sektor gospodarki – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Wyróżnia się trzy sektory gospodarki: sektor pierwszy rol...

Sektor publiczny

Sektor publiczny – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową, własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób pra...

Sfera aktywności gospodarczej

Strefa aktywności gospodarczej – teren przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Strefy są zwykle tworzone i zarządzane pr...

Small business

Przy zaliczaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej klasy brana jest pod uwagę liczba osób pracująca w nim. Czasami liczą się także wielkość rocznych obrotów, z...

Specjalizacja międzygałęziowa

Specjalizacja międzygałęziowa oznacza koncentrację produkcji w całych gałęziach lub działach gospodarki narodowej, a jednocześnie rezygnacje lub ograniczenie...

Sprzedaż

Według Ustawy o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towa...

Srebrna gospodarka

Srebrna gospodarka, również gospodarka senioralna – system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabyw...

Struktura gospodarcza

Struktura gospodarcza – jest to układ elementów gospodarki oraz zespół występujących między nimi relacji. W ten sposób opisywana jest struktura produkcji, za...

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia – określa w ujęciu: makroekonomicznym – podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od poziomu...

System gospodarczy

System gospodarczy – jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności wytwarzania dóbr. W dzisiejszych czasach budowa...

Szara strefa

Szara strefa – finansowy obszar gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części prze...

Szpiegostwo gospodarcze

Szpiegostwo przemysłowe - pozyskiwanie tajemnic handlowych firm, konkurentów biznesowych, przechwytywanie wykorzystywanych technologii produkcji, wzorów, for...

Wartość dodana w projektach PPP

W Partnerstwie Publiczno-Prywatnym istnieje zasada konieczności uzyskania "Wartości dodanej” w projekcie wywodzi się z sektora samorządu lokalnego, z początk...

Wąskie gardło

Wąskie gardło, wąski przekrój – element zasobów lub urządzenie o najniższej sprawności, ogranicza i wyznacza potencjał dla całego systemu. Według ekonomii wą...

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – status określenia czynności wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas. Działalność gospodar...